• Over de academy

  De i-Talent Academy ondersteunt de introductie en het strategisch gebruik van onze software. Daarnaast doen we onderzoek naar de praktijk van performance management, bieden we diverse programma’s en workshops aan en houden we de literatuur voor je bij.

Onze selectie van inspirerende workshops en programma’s

Ondersteun het succesvol gebruik van i-Talent door aandacht voor strategische teamplannen, leiderschap, soft skills workshops en initiatieven om nieuwe toekomstgerichte talenten te ontwikkelen.

Neem contact met ons op

STRATEGISCHE TEAMPLANNEN

Hoe draagt jouw team bij aan de strategische doelen van de organisatie? Het gaat hier om een top-down aanpak voor het formuleren van impactdoelen: organisatie > teams >  individuele medewerker. We brengen als eerste alle informatie over organisatiedoelen, strategie, speciale projecten en programma’s op één overzichtelijke landkaart in beeld. Het gaat hierbij doelen met strategische impact: essentiële operationele doelen, verbeterdoelen en innovatiedoelen. Een selectie van deze doelen wordt toegewezen aan teams, zodat iedereen weet wat de bijdrage is aan de organisatiedoelen. Doordat alle doelen zijn gedigitaliseerd en via individuele actieplannen worden geconcretiseerd, kan de realisatie van strategische en teamdoelen op eenvoudige manier periodiek worden gevolgd en bijgestuurd. Het gehele proces wordt ondersteund door de nieuwe Strategiemodule.

Lees verder

RESULTAAT MET TALENT

Hoe laat jij zien wat je bijdrage is aan het team en hoe je jezelf ontwikkelt? Wij bieden workshops voor medewerkers en leidinggevenden met een scala van praktische handreikingen om succesvol met de software te kunnen werken en bij te dragen aan de strategische doelen van de organisatie. Er is aandacht voor het realiseren van impactdoelen, het vragen en geven van feedback en hoe je werk maakt van je persoonlijk en professionele ontwikkeling. Eigen regie van de medewerker vormt hierbij het uitgangspunt, ondersteund door een individueel Actieplan en een coachende leiderschapsstijl van de leidinggevende.

Lees verder

LEIDERSCHAP OP BASIS VAN 360° FEEDBACK

Het met succes realiseren van strategische doelen kan niet zonder leiderschap. Daarom nodigen wij organisaties uit werk te maken van leiderschap. Wij bieden een leiderschapstraject dat begint bij het MT en daarna wordt doorgezet naar alle leidinggevenden. De basis wordt gevormd door 360° feedback te vragen en de resultaten te beoordelen vanuit de gezamenlijke visie: hoe willen we hier leidinggeven? Er wordt gebruik gemaakt van een wetenschappelijk beproefde vragenlijst. Elke leidinggevende formuleert eigen verbeterdoelen en deze worden via het individuele actieplan van i-Talent opgevolgd. Een coach houdt iedereen het eerste jaar bij de les.

Lees verder

STRATEGIE IN ACTIE

Een programma waarin medewerkers via microprojecten voor de organisatie aan belangrijke verbeterideeën werken en tegelijk nieuwe competenties ontwikkelen. Denk aan 21e eeuwse competenties zoals creativiteit, ondernemerschap, klantgerichtheid, agile werken en eigen regie. Samen met partner Pridea helpen wij je bij het selecteren van de juiste microprojecten en coachen we de teams. Hiermee brengen we een cultuur op gang waarin het ontwikkelen van toekomstgerichte competenties een vanzelfsprekend onderdeel van ieders werk uitmaakt. En je tegelijk de strategische doelen van de organisatie dichterbij brengt.

Lees verder

Uit de praktijk

In de praktijk is er nog steeds veel discussie over de zin en onzin van de jaarlijkse gesprekscyclus. Het alternatief: vraag je af welke gesprekken echt impact hebben en hoe je daar de handen voor op elkaar krijgt.

Liever (g)een gesprek

Wat voor gesprekken worden in jouw organisatie gevoerd? Goed beschouwd zien wij drie soorten gesprekken die werkelijk impact hebben:

– Persoonlijke gesprekken
– Talent- of ontwikkelgesprekken
– Bijdrage gesprekken

Deze drie gesprekken mag je niet verwarren met andere vormen van overleg die over de planning, uitvoering en voortgang van de dagelijkse werkzaamheden gaan. Die vinden frequent plaats en kennen we bijvoorbeeld als werk-, voortgangs- of projectoverleg. Is er behoefte aan vastlegging, dan zijn daar systemen als Trello, Jira of Asana voor.

FREE FORMAT ZONDER VASTLEGGING

Voor de drie hieronder beschreven gesprekken geldt dat ze op zich free format kunnen worden gevoerd en vastlegging in principe niet nodig is.

Bijdrage gesprekken nemen hierbij een speciale positie in. De basis voor deze gesprekken wordt gevormd door ‘impactdoelen’ voor teams en individuele medewerkers, rechtstreeks vertaald uit de strategie van de organisatie. Het zijn doelen die gaan over verandering, verbetering en innovatie, in combinatie met de belangrijkste vijf operationele organisatiedoelen (klanten, omzet, productie, etc.). Doelen dus waarmee je samen bouwt aan de toekomst van je organisatie.

Bijdrage gesprekken worden ondersteund door de Strategiemodule. Voortgang en wijziging leg je hierin vast, dus zijn aparte gespreksverslagen ook hier niet nodig.

 

GESPREKKEN DIE ERTOE DOEN

Discussie over zin en onzin van gesprekken? Dit zijn dé drie essentiële gesprekken om met alle medewerkers te voeren.

Thema’s

Kenmerken

Persoonlijke gesprekken

Hoe gaat het met je?

Privé-werk mix

Welbevinden in het team

Terug van verlof

Informeel

Frequentie naar behoefte

Geen noodzaak om vast te leggen

Talent- of ontwikkelgesprekken

Loopbaan en ambitie

Persoonlijke ontwikkeling

Vakkennis en competenties

Vitaliteit en inzetbaarheid

Informeel

Tenminste 1x per jaar

Deels vastleggen voor nieuwe functies/projecten

Bijdrage gesprekken

Bijdrage aan teamdoelen

Bijdrage aan organisatiebrede doelen

Evaluatie persoonlijke doelen

Informeel

Frequentie naar behoefte

Geen noodzaak om vast te leggen

Bij onderpresteren: coaching en vastleggen

STRATEGISCHE TEAMPLANNEN

Stappenplan
Om succesvol met strategische teamplannen te kunnen werken, zetten we samen met het MT, HR en de leidinggevenden de volgende stappen:

 1. Doelstellingenkaart maken. Het MT laat alle beschikbare informatie, zoals bestuurs-rapportages, strategiedocumenten en managementinformatie, vertalen in twee A4-tjes en een visualisering in een A0-afbeelding (‘landkaart’).
 1. Prioriteiten per afdeling of team bepalen. Samen met het MT bepalen de teammanagers welke strategische doelen voor hun team of afdeling voor komende periode (een jaar, twee jaar) prioriteit hebben.
 1. Strategische teamplannen maken. Leidinggevenden werken op basis van hun strategische doelen in overleg met hun team een eigen teamplan uit. Dit plan wordt afgestemd met het verantwoordelijke MT-lid. Daarna worden alle thema’s, kernactiviteiten en projecten waaraan gewerkt wordt op de doelstellingenkaart geplaatst, met verwijzing naar het team dat eraan werkt. Daarmee wordt gecheckt of alle doelen belegd zijn en een eigenaar hebben en ligt er een eenvoudige basis voor het volgen van de voortgang.
 1. Individuele plannen maken. Elke medewerker formuleert op basis van het plan en de doelen van de afdeling hoe hij of zij daaraan gaat bijdragen. Deze doelen en de acties om deze te bereiken worden in het eigen actieplan opgenomen en afgestemd met de leidinggevende. Ook de leidinggevende maakt een eigen Actieplan, waarin de eindverantwoordelijkheid voor de afgesproken teamdoelen tot uitdrukking komen.
 1. Volgen en bijsturen. In het actieplan van het team wordt de voortgang van doelen en acties van alle medewerkers continu zichtbaar gemaakt. Op basis hiervan kan jet MT op elk moment zien hoe de voortgang op de gehele landkaart is.


Resultaat
Het resultaat van het op deze wijze formuleren en digitaliseren van organisatiedoelen naar teamdoelen en individuele doelen is dat:

 1. alle informatie over doelen, strategie, speciale projecten en programma’s op één overzichtelijke landkaart staat;
 2. elk team en iedere medewerker weet wat de eigen bijdrage aan de organisatiedoelen is en hoe deze te realiseren;
 3. de realisatie van organisatie- en teamdoelen op eenvoudige manier periodiek kan worden gevolgd en bijgestuurd.

Ons aanbod
Ons aanbod voor de begeleiding van het gehele proces van het top-down formuleren van doelen bestaat uit de volgende onderdelen:
•  maken van de landkaart met organisatiedoelen
•  workshops voor teams om hun afdelingsplan op te stellen
•  inrichting van de Strategiemodule binnen i-Talent

Meer weten?

Is dit hét moment voor jouw team om hiermee aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Frank Kwakman:

Frank Kwakman

DIRECTIE, STRATEGIE & INNOVATIE

M - 06 51 61 3001
E - frank@e-progress.eu

LEIDERSCHAP OP BASIS VAN 360° FEEDBACK

De vraag naar leiderschap
Leiderschap is een terugkerend thema in alle gesprekken die wij hebben met organisaties die gebruik maken van i-Talent. De vraag daarbij is: is duidelijk voor leidinggevenden wat er van hen wordt verwacht? Je kan dan kijken naar rollen, functies, management skills en resultaten, maar ook naar effecten van goed leiderschapsgedrag. Dat laatste spreekt ons aan, want dan wordt het heel concreet. Effecten van goed leiderschap zijn bijvoorbeeld:

•  een team dat met plezier samenwerkt
•  het met succes realiseren van de strategische teamdoelen
•  een cultuur waarin medewerkers elkaar constructief feedback geven
•  tijd maken voor verbetering en innovatie
•  tevreden en terugkerende klanten

Of leidinggevenden deze impact hebben, kan je het beste vragen aan hun medewerkers, de leidinggevende(n) boven hen, aan externen (klanten bijvoorbeeld) en aan henzelf. Durven jullie leidinggevenden dat aan? En wil de directie zijn nek uitsteken en hiermee beginnen?

Vijf stappen
Het Leiderschapstraject op basis van 360° Feedback bestaat uit vijf stappen:

 1. Workshop: wat verwachten we van leidinggevenden?
 2. Feedbackronde: op basis van een wetenschappelijk beproefde vragenlijst
 3. Individuele terugkoppeling: hoe word jij als leidinggevende gezien?
 4. Doelen stellen: individueel en als collectief van leidinggevenden
 5. Gedrag veranderen: gedurende een jaar systematisch je leiderschap versterken

Meer weten?

Diverse klanten van e-Progress hebben reeds ervaring opgedaan met dit traject. Spreekt deze leiderschapsbenadering jou aan en is het iets voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Jeroen Maat:

Jeroen Maat

PROJECTEN & ADVIES

M - 06 30 89 89 86
E - jeroen@e-progress.eu

RESULTAAT MET TALENT

In dit voorbeeld is gekozen voor een aparte workshop ‘Coachend leidinggeven’ voor leidinggevenden en daarnaast een workshop ‘Zelf de regie nemen’ voor medewerkers. Het gaat om workshops van 1 of 2 dagdelen. Workshops kunnen uiteraard ook per team plaatvinden of via open inschrijving.

Workshop: Coachend leidinggeven
Na afloop van deze workshop kunnen leidinggevenden de regie bij hun medewerkers laten, variëren met de stijl waarmee zij medewerkers begeleiden en op ontspannen wijze de realisatie van het teamplan managen.

Onderdelen van de workshop
•  Wat betekent een coachrol voor jou als leidinggevende?
•  Wet werken met strategische teamdoelen en regie bij het team
•  Oefenen met vier stijlen van leidinggeven
•  Feedback vragen, geven en ontvangen (inclusief aanspreekcultuur, doorvragen, etc.)
•  Hoe voer je een goed gesprek en manieren om door het jaar heen met medewerkers in gesprek te zijn
•  Hoe helpt i-Talent hierbij: feedback, actieplan, gespreksformats

Literatuur: Losse artikelen en het boek: F. Kwakman, Leidinggeven aan jezelf, 2021.


Workshop: Zelf de regie nemen
Na afloop van deze workshop gaan medewerkers gemotiveerd aan de slag met hun eigen doelen en acties, benutten zij feedback voor evaluatie van hun werk en ontwikkeling en nemen zij de lead bij het initiëren en voeren van gesprekken met hun leidinggevende.

Onderdelen van de workshop
•  Wat betekent het als jij zelf de regie over je werk en ontwikkeling neemt?
•  Werken vanuit strategische teamdoelen: jouw bijdrage leveren, persoonlijke doelen, doelen evalueren met je leidinggevende
•  Feedback vragen, geven en ontvangen (inclusief aanspreekcultuur, doorvragen, etc.)
•  Hoe zorg je zelf voor welkplezier, nieuwe uitdagingen en ontwikkelkansen?
•  Hoe voer je een goed gesprek met je leidinggevende en manieren om door het jaar heen met elkaar in gesprek te zijn
•  Hoe helpt i-Talent hierbij: feedback, actieplan, gespreksformats

Literatuur: Losse artikelen en het boek: F. Kwakman, Leidinggeven aan jezelf, 2021.


Inbedding in i-Talent
Ter ondersteuning van de workshops kan een aantal extra activiteiten worden geïnitieerd, zoals:
•  een kort filmpje maken met 3 feedbacksituaties uit de eigen organisatie (receptie, lijn, hr afdeling), deze tijdens de workshop laten zien en ook in de i-Talent software opnemen;
•  per team twee enthousiaste ‘ambassadeurs’ te vragen het voortouw te nemen bij het vragen en geven van feedback, zowel voorafgaand als na afloop van de workshops;
•  iedereen uitnodigen voor de training al te beginnen met feedback vragen en een paar voorbeelden schetsen waar medewerkers aan kunnen denken.

Meer weten?

Wil je andere voorbeelden zien of meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Rolf Rosenmöller:

Rolf Rosenmöller

TRAINING & COACHING

M - 06 28 64 66 79
E - rolf@e-progress.eu

STRATEGIE IN ACTIE

Stappen
Het werken met micro-projecten vindt plaats aan de hand van de volgende stappen:

 1. Ideeën verzamelen. Ideeën, kansen en mogelijkheden op basis van ervaringen, kennis en inzichten van alle medewerkers worden geïnventariseerd.
 1. Strategische keuzes maken. Door de koppeling met de strategische doelen te maken, worden ideeën geselecteerd en prioriteiten gesteld. Dit leidt tot een top-10, waaruit keuzes worden gemaakt voor de eerste ronde van projecten.
 1. Werken aan microprojecten. De doelstelling van elk micro-project is een nieuwe oplossing te vinden bij een geselecteerd idee of vraagstuk. De teams krijgen een praktische toolkit aangereikt om snel, slim en geïnspireerd aan concrete resultaten te werken. Deze toolkit bestaat onder andere uit: design thinking, lean start-up, agile, stakeholder management, prototyping, customer en employee journey.
 1. Resultaten zichtbaar maken. Een project duurt 2 à 6 maanden en wordt uitgevoerd samen met collega’s uit diverse teams. De doelen van elk project staan op de strategiekaart van de organisatie en in het teamplan waar de resultaten hun inbedding krijgen (‘sponsor’). Als teamlid staat het project in jouw i-Talent actieplan.
 1. Strategische verankering. De resultaten van microprojecten worden door de ‘sponsor’ verankerd in de werkprocessen of het aanbod van zijn of haar team. Medewerkers die via deze projecten nieuwe competenties hebben geleerd, kunnen deze op verschillende manieren blijvend in praktijk brengen. Denk daarbij aan: het versterken van een ander team, een andere rol of functie, meer in projecten gaan werken, van backoffice naar frontoffice gaan of collega’s coachen.

Organisaties die aan strategische personeelsplanning (SPP) doen, gebruiken ‘Strategie in actie’ om op een innovatieve manier te werken aan de talenten van morgen en tegelijk een bijdrage te leveren aan de strategische verbeter- en innovatiedoelen.

Meer weten?

Meer weten over ‘Strategie in actie’? Neem dan contact op met Frank Kwakman:

Frank Kwakman

DIRECTIE, STRATEGIE & INNOVATIE

M - 06 51 61 3001
E - frank@e-progress.eu

 • Klaar om aan de slag te gaan?

  Wil je meer weten over onze software of met ons van gedachten wisselen over hoe je in jouw organisatie werkt aan een resultaat- en ontwikkelgerichte cultuur?

  Vraag een demo aan